Legislatie constructii - Cadastru - ANCPI

Legislatie cadastru, topografie

Ordinul 186 din 2009 - Termenele de prestare a serviciilor

Ordin nr. 186 din 17.04.2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate (Publicat in MO nr. 296 din 06.05.2009)

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Act valabil de la data 06.05.2009

Avand in vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, in temeiul art. 3 alin. (8) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, si al art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

ART. 1
(1) Se aproba termenele pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
(2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, oficiile de cadastru si publicitate imobiliara stabilesc propriile termene pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara, prin decizie a directorului, in baza unui protocol incheiat cu camera notarilor publici, fara a se depasi termenele stabilite conform alin. (1).
(3) In cazul in care, printr-o singura cerere, sunt solicitate inscrieri succesive, cererea va fi solutionata in termenul cel mai mare dintre termenele stabilite pentru operatiunile respective. Daca inscrierile succesive presupun si intabularea dreptului de ipoteca, va fi ales cel mai scurt termen dintre termenele stabilite pentru operatiunile respective.

ART. 2
Termenele se calculeaza pe zile lucratoare. Ziua inregistrarii cererii in registrul general de intrare nu intra in calculul termenului.

ART. 3
(1) Solicitarea solutionarii unei cereri in regim de urgenta se poate face atat in momentul inregistrarii acesteia in registrul general de intrare, cat si ulterior.
(2) Termenul pentru solutionarea in regim de urgenta se calculeaza de la data depunerii cererii si a dovezii achitarii tarifului de urgenta. Dovada achitarii tarifului pentru solutionarea unei cereri in regim de urgenta se ataseaza la dosar.
(3) Cererea pentru furnizarea serviciului in regim de urgenta, depusa ulterior inregistrarii cererii initiale, se va inregistra in registrul de corespondenta, urmand a fi atasata la cererea initiala, impreuna cu dovada achitarii tarifului de urgenta.
(4) In situatia in care serviciul solicitat nu poate fi furnizat in termen din cauza lipsei unor documente necesare solutionarii cererii, termenul de solutionare se va calcula de la data completarii cu datele sau actele solicitate prin nota de completare a dosarului.

ART. 4
Termenul pentru furnizarea serviciilor in regim de urgenta este un termen maximal. Cererile insotite de dovada achitarii tarifului de urgenta pot fi eliberate pana la data implinirii termenului in regim de urgenta.

ART. 5
Termenul pentru furnizarea serviciilor in regim normal este un termen fix. Cererile care nu sunt insotite de dovada achitarii tarifului de urgenta vor fi eliberate doar la implinirea termenului in regim normal.

ART. 6
(1) Nerespectarea dispozitiilor prezentului ordin atrage sanctionarea disciplinara a persoanei vinovate.
(2) In situatia in care se constata producerea unui prejudiciu patrimoniului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara prin furnizarea unui serviciu fara incasarea tarifului corespunzator, sumele de bani neincasate cu titlu de tarif vor fi recuperate de la persoana responsabila de producerea prejudiciului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

ART. 7
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Mihai Busuioc

ANEXA 1

LISTA cuprinzand termenele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate

+-----+------------------+-------+--------------------------------------+--------+---------+
|Nr. | | Codul | |Termen |Termen |
|crt. |Grupe de servicii | servi-| Denumirea serviciului |(zile |in regim |
| | |ciului | |lucra- | de |
| | | | | toare) | urgenta |
| | | | | | (zile |
| | | | | | lucra- |
| | | | | | toare) |
+-----+------------------+-------+--------------------------------------+--------+---------+
|1. Avize, receptii si furnizare date |
+-----+------------------+-------+--------------------------------------+--------+---------+
|1.1. |Avize si receptii |1.1.1. |Aviz incepere lucrari | 7 | 2 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.1.2. |Receptie tehnica pentru lucrari | | |
| | | |de masuratori terestre | 21 | 7 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.1.3. |Receptie lucrari fotogrammetrice | 21 | 7 |
+-----+------------------+-------+--------------------------------------+--------+---------+
|1.2. |Furnizare date |1.2.1. |Inregistrari GNSS de la o statie | 3 | 1 |
| |de cadastru, | |permanenta, cu anunt prealabil | | |
| |geodezie si | |cu 24 de ore | | |
| |cartografie +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.2.2. |Servicii pozitionare GNSS in timp | | |
| | | |real - ROMPOS | - | - |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.2.3. |Harti si planuri cadastrale si | | |
| | | |topografice tiparite | 5 | 1 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.2.4. |Harti si planuri cadastrale si | | |
| | | |topografice digitale -raster | 5 | 1 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.2.5. |Harti si planuri cadastrale si | | |
| | | |topografice digitale - vectorial | 5 | 1 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.2.6. |Coordonate planimetrice, altimetrice | | |
| | | |si 3D | 5 | 1 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.2.7. |Copii certificate ale planurilor si | | |
| | | |hartilor | 5 | 1 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.2.8. |Plan parcelar in format digital | 5 | 1 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.2.9. |Plan parcelar analogic | 5 | 1 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.2.10.|Ortofotoplan rezolutie 0,5-2 m | 5 | 1 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.2.11.|Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4 m | 5 | 1 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.2.12.|Aerofotograme | 7 | 2 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.2.13.|Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m| 5 | 1 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.2.14.|Model numeric al terenului cu | | |
| | | |densitatea punctelor cuprinsa | | |
| | | |intre 1-20 m | 7 | 2 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |1.2.15.|Model numeric al terenului cu | | |
| | | |densitatea punctelor mai mica de 20 m | 7 | 2 |
+-----+------------------+-------+--------------------------------------+--------+---------+
| 2 Servicii de cadastru si publicitate imobiliara |
+-----+------------------+-------+--------------------------------------+--------+---------+
|2.1. |Prima inregistrare|2.1.1. |Receptie si infiintare carte funciara | 21 | 7 |
| |a imobilelor/ +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| |unitatilor |2.1.2. |Receptie (nr. cadastral) | 9 | 3 |
| |individuale (u.i.)+-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.1.3. |Infiintare carte funciara | 9 | 3 |
+-----+------------------+-------+--------------------------------------+--------+---------+
|2.2. |Dezmembrare/ |2.2.1. |Receptie dezmembrare/comasare | 9 | 3 |
| |comasare +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.2.2. |Inscriere dezmembrare/comasare in | | |
| | | |cartea funciara | 9 | 3 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.2.3. |Dezmembrare pentru exproprieri | 9 | 3 |
+-----+------------------+-------+--------------------------------------+--------+---------+
|2.3. |Intabulare sau |2.3.1. |Drept de proprietate sau dezmembra- | 9 | 3 |
| |inscriere | |minte, in favoarea persoanelor | | |
| |provizorie | |juridice | | |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.3.2. |Drept de proprietate sau dezmembra- | 9 | 3 |
| | | |minte, in favoarea persoanelor fizice | | |
| | | |si a cultelor religioase recunoscute | | |
| | | |in conditiile legii | | |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.3.3. |Ipoteca/privilegiu | 2 | 1 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.3.4. |Imobile expropriate | 9 | 3 |
+-----+------------------+-------+--------------------------------------+--------+---------+
|2.4. |Notare |2.4.1. |Fuziune/divizare | 6 | 2 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.4.2. |Alte notari (inclusiv radierea) | 6 | 2 |
+-----+------------------+-------+--------------------------------------+--------+---------+
|2.5. |Rectificare |2.5.1. |Indreptare eroare materiala si | | |
| | | |repozitionare imobil | 1 | - |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.5.2. |Rectificare limite imobil si | | |
| | | |modificare suprafata | 21 | 7 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.5.3. |Reconstituire carte funciara | 3 | 3 |
+-----+------------------+-------+--------------------------------------+--------+---------+
|2.6. |Actualizare |2.6.1. |Inscriere constructii | 21 | 7 |
| |informatii tehnice+-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.6.2. |Extindere sau desfiintare constructii | 21 | 7 |
| | | |si actualizare categorie de folosinta,| | |
| | | |destinatie sau alte informatii tehnice| | |
+-----+------------------+-------+--------------------------------------+--------+---------+
|2.7. |Consultare/ |2.7.1. |Consultare documente din arhiva | 1 | - |
| |informare +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.7.2. |Extras de carte funciara pentru | | |
| | | |informare | 3 | 1 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.7.3. |Extras de carte funciara pentru | | |
| | | |autentificare | 2 | 1 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.7.4. |Certificat de sarcini | 5 | 2 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.7.5. |Copii certificate din mapa de acte si | | |
| | | |carti funciare | 3 | 1 |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.7.6. |Certificat privind identificarea | 7 | 2 |
| | | |numarului topografic/cadastral si de | | |
| | | |carte funciara dupa numele/denumirea | | |
| | | |proprietarului | | |
| | +-------+--------------------------------------+--------+---------+
| | |2.7.7. |Extras din planul cadastral, pe | | |
| | | |ortofotoplan | 5 | 2 |
+-----+------------------+-------+--------------------------------------+--------+---------+


inapoi · descarca document